Cat: jackpot o povjeravanju na upravljanje sportskog centra

Umag osvaja svojim armom, raznolikou i bogatstvom ponude.

Natjeaji za davanje u zakup poslovnih prostora

U Umagu vlada mediteranska klima, a kroz 45 km obale i zanimljivog zalea.

Javni Natjeaj, za, koritenje Javnih Povrina, za 2015

U Umagu vlada mediteranska klima.

Makarska - Otvoreni natjeaji i pozivi

Grad, osijek zadrava pravo ponitenja ovog natjeaja u svakom trenutku kao i pravo neprihvaanja niti jedne ponude bez navoenja razloga u kojem sluaju ne odgovara za eventualnu tetu ponuditelja.

Natjeaj za davanje u zakup javne povrine u gradu Krku

Grad, rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje ispravak Natjeaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Rijeke objavljenog Natjeaj otvoren.

Grad, umag zakljuivao ugovore o djelu za poslove

Javni natjeaj za koritenje javnih.

Grad, umag - Citt di Umago - Home Facebook

Javne povrine daju se na koritenje za tekuu 2015,.

IDS: Gradonaelnik Umaga rasprodaje gradsku imovinu bez javne

Pismene ponude za koritenje javnih povrina treba dostaviti u pisarnicu Grada Raba ili poslati potom na adresu : Povjerenstvo za dodjelu javnih povrina Upravni odjel.

Grad raspisao natjeaj za tandove na Adventu u Kninu

Javni natjeaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Gradske galerije Antun Gojak javni natjeaj za imenovanje upravitelja Pogona za obavljanje hpp komunalnih djelatnosti Grada Makarske na neodreeno vrijeme u Gradu Makarskoj na radnom mjestu: - Upravitelj/ica.

Javni natjeaj za prijam u dravnu slubu

Natjeaj za davanje u zakup javne povrine u gradu Krku.

Umag - Trg Slobode, Umag, Upravo sada, uivo

Grad Umag je u proteklom razdoblju zakljuio desetke ugovora o djelu za poslove iz djelokruga jedinice lokalne samouprave iako prije nego to je uope raspisan natjeaj za radno mjesto na kojem danas rade.

Grad, zagreb slubene stranice

Cijeli sluaj ima dodatnu teinu jer je Grad Umag.

Automatsko plaanje stie u garae u Martievoj i na Kvatriu

See more of Grad Umag - Citt di Umago on Facebook.

Sekretarijat za javne prihode - Odeljenje Stari grad

Grad Umag - svakodnevne vijesti iz naega grada.

Grad zajear - gradska uprava Zajear Organi javne

Predsjednik IDS-a Umag rekao je kako nema sjednice Gradskog vijea gdje na dnevnom redu nije uvrtena prodaja zemljita.

Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene - Grad

Najavio je kako e IDS zatraiti posao da Grad Umag donese plan upravljanja gradskom imovinom koji e Vijee usvojiti, u kojem e jasno biti navedeno koje se nekretnine planiraju.

Grad labin Poela javna rasprava o UPU

Grad Knin raspisao je natjeaj za koritenje javne povrine za tandove tijekom manifestacije Advent u Kninu 2017.

Grad Osijek Slubeni portal grada na Dravi

Za zahtjeve koji pristignu.

Grad - umag.hr - Grad Umag Grad po mjeri ovj

Godine Grad Knin e osigurati prikljuke struje i vode, a za zahtjeve koji pristignu iza tog.Website statistieken